Związek nasz działa na rzecz i w obronie lekarzy rodzinnych - podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), również pacjentów oraz całego środowiska medycznego. Ta strona jest zawsze aktualna!

PPOZ - to lekarskie Forum Dialogu!
Jest również dla Ciebie!

Serdecznie zapraszam
doktor Bożena Janicka
Prezes PPOZ
AKTUALNOŚCI
16.08.2019, 22:05:38
Pismo Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
14.08.2019, 17:43:46
Pismo Prezesa NFZ - Projekt Zarządzenia Prezesa NFZ
14.08.2019, 17:42:51
Zaproszenie na spotkanie do Centrali NFZ
14.08.2019, 17:40:52
Pismo Rzecznika Praw Pacjenta z dnia 2 sierpnia 2019 r.
14.08.2019, 17:27:18
Komunikat z obrad Zarządu PPOZ w dniu 9.08.2019 r.
08.08.2019, 18:50:37
Pismo PPOZ do Ministerstwa Zdrowia
07.08.2019, 14:49:49
Pismo z Ministerstwa Zdrowia
30.07.2019, 16:42:07
Nowoczesny SOR z lądowiskiem w Szpitalu Miejskim w Zabrzu. PPOZ: To piękna inwestycja dla społeczeństwa!
<< <  1/229  > >>
POROZUMIENIEPOZ.PL/DLA LEKARZY/AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCI
19.06.2019, 13:45:00
Komunikat z Obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia (Konin)

W dniu 16 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów PPOZ, w którym uczestniczyli zaproszeni goście, licznie przybyli delegaci PPOZ, Zarząd PPOZ, prawnicy i Komisja Rewizyjna.

W trakcie Zjazdu:

1. Po otwarciu zjazdu – powitano gości i przybyłych delegatów, dokonano wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Delegatów,  Uchwalono regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów, porządek obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów. Dokonano wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia Delegatów,  Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków.

2. Następnie zebrani wysłuchali Sprawozdania Prezesa Zarządu PPOZ z działalności PPOZ i Zarządu PPOZ. W części tej również złożyli sprawozdania przedstawiciele regionalni z działalności w regionach.

3. W swoim wystąpieniu Skarbnik przestawił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r.

4. Następnie Zastępca Przewodniczącego  Komisji Rewizyjnej przedstawił roczne sprawozdanie, gdzie Komisja nie wiosła uwag i zaleceń, wnioskując do zebranych o udzielenie absolutorium Zarządowi PPOZ.

5 Po wysłuchaniu sprawozdań zebrani podjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 r.

6 . Zebrani Delegaci jednogłośnie podjęli  uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi PPOZ.  

7.Skarbnik przedstawił  prowizorium na rok 2019 , a następnie zebrani  podjęli uchwałę w sprawie jego przyjęcia.

8 W trakcie sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków Delegaci Walnego Zgromadzenia przyjęli następujące apele:

Apel nr 1 w sprawie pogarszającej się sytuacji kadrowej w podstawowej opiece zdrowotnej.

Apel nr 2 w sprawie uregulowania górnych limitów przyjęć na listy lekarza poz.

8. W wolnych głosach poruszono wiele spraw…….

9. Po wyczerpaniu porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów zakończono zgromadzenie.

 

 

Bożena Janicka

Prezes PPOZ