Naszą witrynę oglądało: odwiedzających
Związek nasz działa na rzecz i w obronie lekarzy rodzinnych - podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), również pacjentów oraz całego środowiska medycznego. Ta strona jest zawsze aktualna!

PPOZ - to lekarskie Forum Dialogu!
Jest również dla Ciebie!

Serdecznie zapraszam
doktor Bożena Janicka
Prezes PPOZ
AKTUALNOŚCI
19.01.2019, 12:33:09
Pismo od Rzecznika Praw Dziecka
11.01.2019, 12:29:28
Lekarze PPOZ do uczniów i rodziców: Bezpieczne ferie zależą także od nas samych!
10.01.2019, 17:41:14
Zaproszenie
09.01.2019, 17:37:31
Pismo PPOZ do Ministerstwa Zdrowia z dnia 9.01.2018 r.
09.01.2019, 17:35:23
Notatka z rozmów w WOW NFZ w dniu 8 stycznia 2019 r.
09.01.2019, 17:29:48
Pismo PPOZ do Ministerstwa Zdrowia z dnia 8.01.2018 r.
08.01.2019, 14:26:39
Notatka z rozmów w Ministerstwie Zdrowia w dniu 7 stycznia 2019 r.
05.01.2019, 16:54:38
PPOZ: To dobry czas na refleksję. 15. rocznica "Porozumień Poznańskich"
<< <  1/218  > >>
POROZUMIENIEPOZ.PL/DLA LEKARZY/AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCI
13.12.2017, 17:01:45
Obrady Sejmowej Komisji Zdrowia w listopadzie 2017

22.11.2017

Komisja Zdrowia /ZDR/ rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2011).
Senat zaproponował jedną poprawkę. Komisja wnosi o jej przyjęcie.


Poprawka zakładała, że wyrażenie zgody przez przedstawiciela ustawowego na przyjęcie osoby chorej psychicznie lub upośledzonej umysłowo do domu pomocy społecznej, nawet jeśli osoba taka pozostaje pod władzą rodzicielską, powinno być poprzedzone uzyskaniem zezwolenia sądu opiekuńczego.
Sprawozdawca – poseł Tomasz Latos (PiS).

Komisja rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druki nr 1976 i 1993).
W czasie drugiego czytania zgłoszono 10 oprawek. Komisja wnosi o przyjęcie 1 poprawki i odrzucenie 9 poprawek.
Poprawka, którą Komisja proponuje przyjąć, miała charakter doprecyzowujący.
Poprawki, które Komisja proponuje odrzucić, m.in. dotyczyły:
- stopniowego zwiększenia finansowania ochrony zdrowia do 6,8% produktu krajowego brutto w latach 2018-2023,
- sposobu, w jaki środki będą rozdysponowywane,
- powołania przez Prezes Rady Ministrów, Zespołu ds. transformacji systemowej, złożonego z przedstawicieli organów administracji publicznej, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pracodawców, związków zawodowych, przedstawicieli samorządów zawodowych zrzeszających pracowników medycznych i niemedycznych oraz organizacji społecznych działających na rzecz realizacji praw pacjentów.
Sprawozdawca – poseł Joanna Borowiak (PiS).
W posiedzeniu uczestniczyli: minister zdrowia – Konstanty Radziwiłł, podsekretarze stanu w Ministerstwie Zdrowia – Zbigniew Król i Katarzyna Głowala oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Łukasz Piebiak.

 

23.11.2017

Komisja Zdrowia /ZDR/ pozytywnie zaopiniowała projekt zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok.
W posiedzeniu uczestniczyli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – Piotr Gryza oraz zastępca prezesa NFZ – Maciej Miłkowski.